Logo Prounit
( 0 ) | 0 PLN
Koszyk jest pusty

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

 

 1. Definicje:
  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

  2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

  3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego: www.pro-unit.com;

  4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.pro-unit.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

  5. Towar – produkty tworzone na zamówienie i sprzedawane są przez Sklep Internetowy. Specyfika i właściwości Towarów oferowanych przez Sprzedawcę są przedstawione na stronie internetowej Sklepu;

  6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy www.pro-unit.com a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

  7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

  8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

 1. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.pro-unit.com

 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Sklep internetowy www.pro-unit.com, działający pod adresem: www.pro-unit.com.com/, prowadzony jest przez Bartosza Wierzbickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PRO UNIT Bartosz Wierzbicki, NIP: 813-353-15-22, REGON: 180293620 wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: urządzenie z dostępem do internetu

 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa https//www.pro-unit.com zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https// www.pro-unit.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

 1. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego:

  1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

  2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

  3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

  4. www.pro-unit.com może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

   1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

   2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

   3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez https//www.pro-unit.com za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię https//www.pro-unit.com.

  1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody www.pro-unit.com

  2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

   2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

   3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

   4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla www.pro-unit.com,

   5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

   6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży:

  1. Aby dokonać zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient powinien otworzyć stronę internetową działającą pod adresem https//www.pro-unit.com, a następnie po przejrzeniu oferowanych na stronie Towarów wybrać interesujący go Towar. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, łączną cenę zamawianych Towarów, dane i adres Klienta, a także dane i adres odbiorcy Towaru, jeśli jest nim inna osoba niż Klient i dodatkowo dane do wystawienia faktury VAT,

  2. Kupujący może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku, w tym w niedziele i święta, jednak informacja potwierdzająca otrzymanie zamówienia zostanie przesłana w najbliższy następny dzień roboczy.

  3. Warunkiem realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy jest złożenie przez Klienta zamówienia w Serwisie www.pro-unit.com oraz dokonanie przez Klienta wszystkich wymaganych czynności opisanych w Regulaminie, a także przesłanie projektu graficznego, jeżeli Klient wybrał opcję z własnym projektem.

  4. Klient, który ma swój projekt: wybiera Towar z listy Towarów dostępnej w ofercie Sklepu Internetowego. Po dokonaniu przelewu i potwierdzeniu zamówienia przez pracownika Sklepu Internetowego zamówienie zostanie zrealizowane.

  5. W przypadku, gdy Klient ma swój projekt proszony jest o przeslanie go e-mailem na następujący adres: shop@pro-unit.com oznaczając plik bądź wpisując w temacie e-maila nr zamówienia. Sklep nie archiwizuje plików przesłanych przez Klientów.

  6. Klient, który nie ma swojego projektu otrzyma w opisie Towaru informację,
   że projekt może dodatkowo zamówić w Sklepie Internetowym.

  7. W przypadku wybrania przez Klienta opcji z dodatkowo płatnym projektem graficznym, po weryfikacji przez opiekuna Klienta jego potrzeb i oczekiwań, zostaną Klientowi przedstawione od 1-3 propozycji projektu. Klient wybiera jedną z nich, która następnie zostanie dopracowana o jego uwagi. W przypadku każdego wykonywanego przez Sklep projektu, opiekun poinformuje Klienta o jego cenie, a Klient zobowiązany jest cenę potwierdzić mailem - na tej podstawie zamówienie zostanie przyjęte do realizacji.

  8. Procedura akceptacji projektu graficznego przebiegać będzie w następujący sposób:

   1. Po wstępnym ustaleniu potrzeb Klienta, otrzyma on propozycję projektu.

   2. Klient przesyła droga mailową swoje uwagi i propozycje zmian.

   3. Sklep Internetowy wprowadza poprawki i wysyła poprawiony projekt.

   4. Klient może wprowadzić do 3 poprawek w projekcie przygotowanym na podstawie jego uwag. Za poprawki uważane są:

- drobna zmiana w tekście

- zmiana grafiki

   1. Po ich wykorzystaniu należnych Klientowi poprawek zostanie naliczona dodatkowa opłata za pracę grafika w wysokości 13 zł/ godzinę brutto. Klient zostanie poinformowany przez Sklep Internetowy o rozpoczęciu naliczania dodatkowej opłaty przed ich naliczeniem. Zmianami mającymi wpływ na podwyższenie ceny są:

- wymiana całkowita tekstu

- zmiana ilości tekstu

- zmiana całkowita koncepcji graficznej

- zmiana formatu

  1. Sklep Internetowy po uwzględnieniu ewentualnych poprawek przesyła Klientowi ostateczną wersję projektu.

  2. Klient obowiązany jest potwierdzić zaakceptowane zamówienie.

  3. Po ostatecznym zaakceptowaniu projektu przez Klienta, Sklep Internetowy rozpocznie produkcję.

  4. Po wypełnieniu formularza zamówienia Użytkownik zostanie poproszony o dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sklep Internetowy swoich danych osobowych.

  5. Użytkownik wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych potwierdza uprawnienie Sklepu Internetowego do przetwarzania jego Danych w zakresie potrzebnym do wykonania Umowy.

  6. Serwis www.pro-unit.com nie odpowiada za treści zawarte w projektach przesłanych przez Klienta oraz nie dokonuje korekty treści zawartych w materiałach przesłanych przez Klienta. Serwis nie odpowiada także za projekty przygotowane przez www.pro-unit.com, ostatecznie zatwierdzone przez Klienta, a w których to już po wykonaniu Klient dopatrzy się nieprawidłowości. Jeżeli materiały przesłane przez Klienta zawierają treści niezgodne z prawem, Serwis może odmówić realizacji zamówienia.

  7. Po złożeniu zamówienia Serwis www.pro-unit.com zastrzega sobie prawo do komunikowania się z Klientem za pomocą e-maili lub telefonicznie poprzez konsultanta. W komunikatach e-mail będą zawarte informacje o statusie zamówienia i koniecznych (o ile będzie to niezbędne w celu należytego wykonania zamówienia) decyzjach, których podjęcia Sklep Internetowy będzie oczekiwał od Klienta.

  8. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym poinformuje Klienta nie później niż w terminie 48 godzin liczonych od pierwszego dnia roboczego po otrzymania zamówienia.

 

 1. Dostawa Towarów:

  1. Sklep Internetowy dostarczy Towar Klientowi w terminie wskazanym na stronie Sklepu lub też – w przypadku Towarów realizowanych na indywidualne zamówienie Klienta- w terminie uzgodnionym z Klientem i wskazanym
   w przesłanej do Klienta korespondencji e-mail.

  2. Czas dostawy jest uzależniony od wyboru formy dostawy - w przypadku dostawy za pomocą kuriera czas dostawy wynosi do 7 dni roboczych od potwierdzenia zakończenia realizacji zamówienia (termin realizacji będzie podany przy każdym Towarze w opisie).

  3. Termin wysyłki Towaru jest liczony od momentu otrzymania przez Klienta od potwierdzenia zakończenia realizacji zamówienia. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku – a w indywidualnie uzgodnionych przez Strony przypadkach również w weekendy. W przypadku opóźnień w realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Serwisu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z awarii sprzętu, działania siły wyższej lub osób trzecich.

  4. Towar jest wysyłany przez Sklep Internetowy na adres na terenie Polski wskazany przez Klienta, na koszt Klienta.

  5. W przypadku nie doręczenia Towaru z powodów zależnych od Klienta lub odbiorcy Towaru i konieczności jego ponownego wysłania przez Sklep Internetowy, Klient zostanie obciążony kosztami ponownej wysyłki Towaru.

  6. Sklep Internetowy zaleca, aby po otrzymaniu przesyłki Klient sprawdził zawartość paczki w obecności kuriera w celu weryfikacji czy nie nastąpiło uszkodzenie Towaru w trakcie dostawy. W przypadku stwierdzenia naruszeń lub uszkodzeń, Klient powinien zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody z zaznaczeniem zastrzeżeń, co do stanu przesyłki. Sklep Internetowy nie odpowiada za zniszczenia Towarów powstałe z winy firmy kurierskiej.

  7. Odbiór przesyłki od kuriera musi być potwierdzony czytelnym podpisem Klienta (lub osoby upoważnionej przez Klienta do odbioru przesyłki) za pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru, na Kupującego przechodzi prawo własności Towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru.

  8. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia przesyłki przez Klienta, co jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy, przesyłka jest zwracana do Sklepu Internetowego na koszt Klienta.

 

 1. Ceny i metody płatności:

  1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

  2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

   1. przelewem

   2. za pobraniem (opcja dostępna w przypadku wysyłki towaru do Polski, dodatkowa opłata za płatność za pobranie to 4 PLN)

   3. płatnością w systemie Dotpay

 

 1. Reklamacje dotyczące Towarów:

  1. www.pro-unit.com jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, jak również wobec pozostałych Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: PRO UNIT ul. Graniczna 6, 35-326 Rzeszów, shop@pro-unit.com. www.pro-unit.com zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:

  1. www.pro-unit.com podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

  2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić www.pro-unit.com
   o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: PRO UNIT, ul. Graniczna 6, 35-326 Rzeszów, shop@pro-unit.com

  4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko lub nazwę, adres
   do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej
   z funkcjonowaniem Sklepu.

  5. shop@pro-unit.com zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji
   w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 1. Prawo odstąpienia:

  1. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, w przypadku zamówienia towaru. Odstąpienie powinno nastąpić pisemnie lub poprzez wysłanie e-maila na adres: shop@pro-unit.com o treści „Rezygnuję”.

  2. Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić rzecz www.pro-unit.com niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

  3. Klient będący konsumentem przy odstąpieniu od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta.

 

 1. Postanowienia końcowe:

  1. Nieważność bądź uznanie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne, nie powoduje utraty mocy jego pozostałych postanowień.

  2. Umowa zawarta między Klientem a Sklepem Internetowym oraz ewentualne spory wynikłe ze stosunku prawnego między tymi podmiotami podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji właściwych polskich sądów powszechnych.

  3. Żadne z postanowień Regulaminu nie narusza i nie ogranicza w jakikolwiek sposób praw przysługujących Użytkownikom korzystającym z Serwisu w charakterze konsumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ani też nie może być w taki sposób interpretowane.

  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w szczególności dotyczące umowy sprzedaży (art. 535-555 k.c.), rękojmi za wady rzeczy (art. 556-5764 k.c.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204) oraz ustawy z z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, nr 133, poz. 883).

  5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U., nr 43 poz. 296 ze. zm.). Klient będący konsumentem ma możliwość rozważenia pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń polubownie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl